Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Phòng Vật tư thiết bị Y tế

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

Trưởng phòng Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Tổng số cán bộ: 06 cán bộ (Trong đó: 01 Thạc sỹ, 03 Đại học, 02 Cao đẳng).

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Lãnh đạo bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

2. Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

3. Xây dựng, bảo dưỡng duy tu thiết bị y tế kịp thời.

4. Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

5. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của lãnh đạo bệnh viện.

6. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất sử dụng, bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

7. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các loại máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của nhà nước.

8. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Lãnh đạo bệnh viện.

9. Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện về công tác bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

10. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư tiêu hao theo thông tư 22/2001/TT-BYT ngày 10/6/2011.

Back To Top