Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

BSCKI. Nguyễn Thị Long Vân

Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tổng số cán bộ: 11 cán bộ (Trong đó: 01 Bác sỹ chuyên khoa 1, 10 nhân viên)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ hàng quí và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu, đề xuất, xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, vệ sinh tập luyện thể dục thể thao dựa trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Giám đốc phê duyệt và đưa vào triển khai tại bệnh viện TTVN, trong Ngành Thể dục thể thao.

- Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Xây dựng kế hoạch chương trình vệ sinh tay hàng năm.

- Phát hiện, tiếp nhận báo cáo về những trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế tại các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn tại khoa Vi sinh; Chủ động đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

- Chủ trì, tham gia cùng phòng Kế hoạch tổng hợp và các khoa lâm sàng quản lý người bệnh mắc vi khuẩn đa kháng.

- Quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động vệ sinh phòng dịch, khử khuẩn tiệt khuẩn, đồ vải, dụng cụ thiết bị y tế bệnh viện. 

- Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp của nhân viên y tế liên quan đến tác nhân vi sinh vật.

- Phối hợp cùng các khoa, phòng và thành viên thuộc Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu và kỹ thuật cao kiểm soát nhiệm khuẩn bệnh viện, vệ sinh tập luyện thể dục thể thao.

- Tiếp nhận những kỹ thuật cao trong kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, vệ sinh tập luyện thể dục thể thao được chuyển giao từ tuyến trên cũng như thông qua hợp tác quốc tế.

- Cùng phòng Kế hoạch tổng hợp tham mưu, đề xuất và tham gia tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, vệ sinh tập luyện thể dục thể thao.

- Đảm bảo công tác vệ sinh ngoại cảnh, thu gom vận chuyển chất thải

- Tham gia tổ chức thực hiện công tác kinh tế y tế.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, quy chế xử lý nước thải, rác thải, quy chế kiểm soát dịch bệnh; quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện và các quy chế khác chuyên môn khác theo quy định.

- Tổ chức quản lý nhân lực, trang thiết bị, vệ sinh phòng dịch, an ninh, an toàn lao động theo qui định.

- Tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài bệnh viện khi Giám đốc yêu cầu.

 

Tập thể Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Back To Top