Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Phòng Điều dưỡng

CN. Đặng Ánh Nụ

Trưởng phòng Điều dưỡng

CN. Trần Thị Yên

Phó trưởng phòng Điều dưỡng

Tổng số cán bộ: 04 cán bộ (Trong đó: 02 đại học, 02 trung cấp).

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

- Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

- Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý .

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

Tập Thể Phòng Điều dưỡng

Back To Top