Menu
  1. GIỚI THIỆU
  2. TIN TỨC
  3. KHÁM CHỮA BỆNH
  4. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ
  5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HTQT
  6. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN
  7. ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
  8. VĂN BẢN NỘI BỘ

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

 

BSCKII. Phan Thị Thu Hương

Giao quản lý, điều hành Bộ phận Kế hoạch tổng hợp - Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Điều dưỡng

BSCKII. Phan Thị Thu Hương

Giao quản lý, điều hành Bộ phận Kế hoạch tổng hợp - Phòng Kế hoạch tổng hợp

BSCKII. Phan Thị Thu Hương

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Tổng số cán bộ: 05 cán bộ (Trong đó: 01 Bác sỹ chuyên khoa II, 02 Thạc sỹ, 02 Đại học).

Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

- Phối hợp với bộ phận y học thể thao của Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng – Y học Thể thao để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật y học thể thao cho tuyến dưới (là các bộ phận y tế thể thao của các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và các Trung tâm huấn luyện, đào tạo vận động viên của các tỉnh thành).

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

 

Back To Top